ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

име и презиме: Христијан Талевски

датум и место на раѓање: 27. 05. 1986 год., Прилеп, Р. Македонија

е-маил:hristijan.talevski@isk.edu.mk,hristijan.anch@outlook.com

ОБРАЗОВАНИЕ

2000-2004, природно-математичка насока, ДСУ Гимназија „Мирче Ацев“, Прилеп, Р. Македонија, Тема: „Детерминистички хаос во конзервативни системи (физика)“

2004-2008, дипломиран археолог, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија, Институт за Историја на уметноста и Археологија,Тема:„ Погребувањето во VI и V век пр.н.е. по течението на реката Вардар“

2010-2014, магистер по археологија – насока среден век, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија, Институт за Историја на уметноста и Археологија, Тема: Рановизантиска профана архитектура од Република Македонија

2015- , Кандидат за доктор по археологија – насока среден век, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија, Институт за Историја на уметноста и Археологија, Тема: „ Промените во архитектонското и инфраструктурното уредување во урбаните центри на територијата на Р Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј “

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

Октомври 2010 - Јули 2013, Археолог документатор во Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, бб. 1420 Градско Р. Македонија

Јули 2013 - Ноември 2014, Помлад асистент истражувач,во Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Кичевско Џаде бб., 1000 Прилеп Р. Македонија

Ноември 2014- (реизбран во февруари) Асистент - истражувач во Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Кичевско Џаде бб., 1000 Прилеп Р. Македонија

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС

H340, Хуманистички науки, Научно подрачје: Археологија, Област на истражување: Класична археологија: Римска, доцноримска и раноцизантиска архитектура, инфраструктура и урбанизам; развој на римски и доцноантички населби;Римски вили;градежни материјали и техники: Архитектоска декорација.СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА: Преселба на народите.

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ, СТРАНСКИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2005-2008, Aктивенчлен наСтудентско археолошко друштво „АКСИОС“.

2006-2007, Член на ICOMOS.

06.12.2018, Член на Македонско археолошко научно друштво - МАНД.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Монографии

ПРИЛЕП, Милениумско пулсирање, Рим во Северна Пелагонија,Прилеп,Локална самоуправа Прилеп; Друштво за наука и уметност,2014

Трудови во Научни и стручни списанија

Дефанзивната воена политика на Јустинијан I на Балканот, во контекст на трансформацијата на доцноримските и рановизантиските населби, FOLIA ARCHAEOLOGICA BALKANICA III,2015 паг. 393-424

Проучувањето на населбите и третманот на археолошкото културнонаселдство во Република Македонија - приод. истражување, заштита и публикување,Balcanoslavica 40-44,2015, паг. 185-195

Ангажираната археологија како псевдоархеологија, Balcanoslavica 45,2016 паг. 135-146

The persistence of the limes and the condition of the defensive system as reflections of the general failure of the state system in the early Byzantine Balkans, Bulgarian e journal of Archaeology, 2017, In print

Report on the GIS Pilot-Project on the Archaeological Site Stobi (2008)(во коавторство – прв автор), rheološki Informator 1,2017,паг.175-187

Раноримското наследство и потенцијалните влијанија врз станбената и сакралната архитектура во доцноримските урбани средини на територијата на Република Македонија, Balcanoslavica 47,2018,Во печат

Проблемот на рановизантиската населба и прашањата за средниот век во Стоби - крај или само културен пад и континуитет, FOLIAARCHAEOLOGICA BALKANICA IV,2018, Во печат

Извештај за извршените археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули – Водно, Скопје, јули-септември 2014 година,Arheološki Informator 2,2018, Во печат

Истражување на локалитетот Врбјанска Чука во 2017 година (во коавторство)Balcanoslavica 47,2018, Во печат

Трудови во Зборници од конференции

Прилог кон хронологијата и развојот на фортификацијата на локалитет Маркови Кули – Водно, Скопје(истражување на триаголната кула и полигоналниот бастион), Тема: „Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период во Македонија“, Самоков, Р.Македонија,2015,паг.151-172

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

Меѓународна работилница„Управување и конзервација на културното наследство во Македонија (археолошки локалитети и музеи), Презентација на текот на проектот: „ГИС како информациски систем за локалитети - археолошки локалитет Стоби“,Организатор: Organizational Management Group, Скопје, 08.09 – 13.09.2008, Скопје, Р.Македонија

Семинар за двојазичност во јавната администрација„Поддршка за процесот на децентрализација“, Презентација на проектот:„ГИС база на податоци за археолошки локалитет Стоби – функција и перспективи“ ,Organizational Management Group, 27.10-28.10.2008,Скопје,Р.Македонија

XX Симпозиум на МАНД, Презентација на проектот„Изработка на ГИС база на податоци за археолошки локалитет Стоби“,Македонско археолошко научно друштво,03.12-06.12.2008,Кичево,Р.Македонија

Археолошки школи: STOBI.EXC.10-1, STOBI.EXC.10-2, STOBI.EXC.11-1, STOBI.EXC.11-2, STOBI.EXC.12-1, STOBI.EXC.12-2., Седум предавања со наслов: „Roman Civil, Public and Religious Architecture (based on examples from Stobi)“, Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија,2010-2012,Стоби

Археолошки школи: STOBI.EXC.10-2.2, STOBI.EXC.11-2.2, STOBI.EXC.12-2, Организација, предавање и практична реализација на три теренски рекогносцирања „Field Survey in the Vicinity of Stobi“, Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија, 2010-2012,Стоби

Археолошка школа: STOBI.EXC.12-1, STOBI.EXC.12-2, Две предавања со наслов “Ancient Coins from Stobi.Reading of Ancient Coins“,Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија, 2012,Стоби

Археолошка школа: STOBI.EXC.12-1,STOBI.EXC.12-2, Две предавања со наслов: „Introduction in the Excavation Area“,Нациoнална установа Стоби, Р. Македонија; Фондација „Balkan Heritage“, Р. Бугарија, 2012,Стоби

XXI Симпозиум на МАНД, Презентација на труд со наслов „Истражувања на рановизантиската населба на Стоби 2009-2010“, Македонско археолошко научно друштво,26.10-29.10.2010, Струмица

Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412 in Ohrid, Предавање со наслов: „Roman Civil, Public and Religious Architecture“,Friedrich-Schiller- Universitat Jena,03.10.2013, Охрид

Трибина „По трагите на современиот Прилеп – од Керамија (Ceramia) до Прилапон (Πρίλαρον) – културни и историски аспекти, Презентација на текст со наслов „За потеклото и значењето на архитектонските и епиграфски споменици и скулптури од Варош, Прилеп“,ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп,12.12.2013, Прилеп

XXIII Симпозиум на МАНД, Презентација на труд со наслов: „Резултати од истражувањето на Триаголната кула со бастион на локалитет Маркови Кули - Водно, Скопје (прелиминарни согледувања и заклучоци)“,Македонско археолошко научно друштво,27.11.-29.11.2014, Виница

International medieval conferenceTown and Countryside in the Byzantine world: Socialand Economic Perspectives, held in American Research Center in Sofia,R. Bulgaria, Презентација на труд со наслов: „Early Byzantine domestic architecture and infrastructure - The case of Stobi, Scupi and Heraclea Lyncestis -“, American Research Center in Sofia, R. Bulgaria,07.05-08.05.2015.Софија, Р. Бугарија

XXXVIII годишњи скуп и скупштина САД, Презентација на труд со наслов: „Прилог за хронологију и развој фортификације утврђења Маркови Кули, Водно –Скопје - прелиминарни закључци са истраживања Троугласте куле са полигоналним бастионом у 2014 године“,Српско археолошко друштво, Пирот,Р. Србија,04.06.-06.06.2015

Меѓународна научна конференција во чест на 35- годишниот јубилен на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп, Презентација на труд со наслов: „Проблемот на рановизантиската населба Стоби – крај или културен пад и континуитет“, ЈНУ Унститут за старословенска култура – Прилеп; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej. Кратово, 09.09. - 11.09.2015

III Меѓународeн научeн симпозиум “Денови на Јустинијан I” “BYZANTIUM AND THE HERITAGE OF EUROPE: CONNECTING THE CULTURES”,Презентација на труд со наслов: „Northern Balkan Limesand the system failure in the hinterland of the peninsula during the early Byzantine period“,Универзитет Евро-Балкан - Скопје, Скопје,30.10. -31.10.2015

23rd International Congress of BYZANTINE STUDIES, Презентација на труд со наслов: „Early byzantine domestic architecture and infrastructurefrom Stobi“,The Serbian National Committee of Byzantine Studies, in cooperation with Institute for Byzantine Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Serbian Academy of Sciences and Arts, University of Belgrade, Faculty of Philology of the Belgrade University, Faculty of Law of the Belgrade University, Белград, Р. Србија, 22.08. – 27.08.2016

Doctoral Student Conference on BALKAN ARCHAEOLOGY „Filovi Chetenija“,Презентација на труд со наслов: „The permeability level of the early Byzantine northern Balkan Limes as a reflection of the general state system failure“,The Department of Archaeology of Sofia University St. Kliment Ohridski and the National Institute of Archaeology with Museum of the Bulgarian Academy of Sciences, Софија, Р. Бугарија, 17.11. – 20.11.2016

ARCS Readings in theory seminar(02.10. – 28.11.2016), Вовед и носител на дискусија на тема: „Engaged archaeology as pseudoarchaeology“,American Research in Sofia, R. Bulgaria, Софија, Р. Бугарија, 06.10.2016

ARCS Residential fellowship for Southeast European Scholars, Отворено предавање со наслов: „Thе impact of the defensive system development on the Balkans (II-VII cent. AD) on the early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and infrastructural organization“,American Research in Sofia, R. Bulgaria, Софија, Р. Бугарија, 22.11.2016

СОВЕТУВАЊЕ НА ICOM - Музеите и спорните мината: Кажувајќи го неискажливото во музеите, Ангажираната археологија како псевдоархеологија, НУ Национална галерија на Македонија / Даут пашин амам, Скопје, Р. Македонија 19.05.2017

Summer school of archaeobotany, University of South Bohemia, Faculty of Science, For the origin and the meaning behind the Roman architectural andepigraphic monuments from Varosh and Markovi Kuli - Prilep, Institute of Old Slavic culture -Prilep, Prilep, R. Macedonia 19.07.2018

ПРОЦЕСИ НА КУЛТУРНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА Балканот помеѓу истокот и западот, Прилог кон основните тенденции во еволуцијата на станбената и сакралната архитектура во доцноримските урбани средини на територијата на РепубликаМакедонија - потенцијалните влијанија и нивните локални манифестации, ЈНУ Инстиут за старословенска култура – Прилеп; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej, Неготино, Р. Македонија 10-12.09.2017

Учество во научно-истражувачки проекти и на проекти на Министерството за култура на Р.М.

2005, 2006, лок. „Стибера“ селоЧепигово, Прилеп, Р. Македонија, Раководител на проект: вишкустос Лилјана Кепеска, теренска работа

2006, лок. „Глоска Чука“ село Грчиште, Валандово, Р. Македонија, Раководител на проект: проф. Д-р Драги Митревски, теренска и кабинетска работа

2006, лок. „Старо Бонче“ селоБонче, Прилеп, Р. Македонија, Раководител на проект: проф. Д-р Драги Митревски, теренска и кабинетска работа

2007-2008, лок. „Кале“ град Скопје, Р. Македонија, Раководител на проект: проф. Д-р Драги Митревски, теренска и кабинетска работа

2007-2008, лок. „Вардарски Рид“ град Гевгелија, Р. Македонија, Раководител на проект: проф. Д-р Драги Митревски, теренска и кабинетска работа

2007, лок. „Голем Град“ село Коњско, Р. Македонија, Раководител на проект: проф. д-р Вера Битракова – Грозданова, теренска и кабинетска работа

2007, лок. „Манчевци“ град Охрид, Р. Македонија, Раководител на проект: арх. Весна Боцеска, теренска и кабинетска работа

2007, лок. „Татиќев Камен - Кокино“ село Кокино, Куманово, Р. Македонија, Раководител на проект: вишкустос Јовица Станковски, теренска и кабинетска работа,

2008-2012, лок. „Стоби“ град Градско, Р. Македонија, Раководител на проект: м-р Силвана Блажевска, стручен тим – раководител на сектор

2014, лок. „Стибера“ село Чепигово, Прилеп, Р. Македонија, Раководител на проект: виш кустос Душко Темелкоски, стручен тим

2014, лок. Маркови Кули – Водно, Скопје , Р. Македонија, Раководител на проект: м-р Христијан Талевски, раководител на проектот

2015, лок. „Китино Кале“ Кичево, Р. Македонија, Раководител на проект: м-р Орданче Петров, стручен тим

2016, лок. „Локвенско Кале“ село Локвени, Кривогаштани, Р. Македонија, Раководител на проект: м-р Дејан Кебакоски, стручен тим

СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Работилница за ученици во основно образование „Техники на изработка на мозаици“, одржана во склоп на програмските активности за одбележување на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Прилеп, Р. Македонија (кораководител), Едукативен проект,21.05.2015

Работилница за студенти „Техники на изработка на мозаици“, одржана во склоп на програмските активности на Универзитет Св. Климент Охридски во Битола за одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Св. КлиментОхридски, Охрид, Р. Македонија (кораководител), Едукативен проект, 09.08. - 21.08.2016

Недеструктивни и неинвазивни методи за заштита и промоција на културното наследство – росторна ГИС платформа за урбаните центри од римскиот и рановизантискиот период во Р. Македонија (финансиран во склоп на програмата на Министерство за култура на Р. Македонија – заштита на недвижно културно наследство), Развоен проект, 01.07. - 01.09.2018

МЕЃУНАРОДНИ СТРУЧНИ И НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Раководител на проект

DIGITAL ENVIRONMENTS FOR DIGITAL CULTURAL REALITIES (DIENDICURE) - Spatial GIS-based platform for advanced level of management and analytics on the data of the Central register of the cultural heritage of the Republic of Macedonia – (финансиран од Делегација на Европска Унија во Република Македонија во склоп на програмата Европска година на културното наследство 2018) Научно-истражувачки / развоен, 01.06.- 20.12.2018

Учество во проект

Истражување на археолошкиот локалитет Врбјанска Чука, научно-истражувачки проект, Раководител на проект: д-р Гоце Наумов,Позиција во проект: Координатор од ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

Учество во комисии и расправи

Јавна расправа поНацрт-стратегијата за култура 2018-2022. Испратен текст документ на 12 страни со предлози за измени во делот на третманот на археолошкото културно наследство, Организатор: Министерство за култура на РМ, USAID, Фондацијата Отворено општество Македонија,21.11.2017, Прилеп, Р. Македонија

Член во управен или организациски одбор на институции или организации

Претседател на Независен синдикат на археолозите на Македонија“ - со одлука донесена на годишното собрание на МАНД во 2012 година,Синдикатот не отпочна со работа.

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

2015, Член на Организациски одбор на меѓународната конференција организирана во чест на 35- годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, која се одржа во периодот 09-11.09.2015, во Кратово, Р. Македонија,Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

Од 19.10. 2012, Член на издавачки совет на списанието „Macedoniaе Acta Archaeologica“, Македонско археолошко научно друштво

2016 - , Член на Редакциски одбор на списанието „Balcanoslavica “,ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

2009, Награда златник “50 Години од основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1949-1999 и 1115 години од основањето на Светиклиментовата книжевна школа во Охрид, 884-1999“ со пофалница за „Студент на генерација на Филозофски Факултет за 2008 година“, Доделувач на награда: Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

19.09. 2014, Диплома за освоено III место на конкурсот за избор на најдобра работна археолошка фотографија „Archaeology in progress“ vol. 2, Доделувач на награда: Здружение Археологика

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

20.08.2016 – 19.09.2016, Одделение за Археологија, Филозофски факултет, Универзитет во Белград, Р. Србија (CEEPUS програма), Тема на истражување: „Библиографско истражување“

26.09.2016 – 31.11.2016, American Research Center in Sofia, R. Bulgaria (Residential fellowship program for Southeast European scholars), Тема на истражување: „Thе impact of the defensive system development on the Balkans (II- VII cent. AD) on the early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and infrastructural organization“

20.08.- 19.09.2017, American School of Classical Studies at Athens, British School at Athens(visitor), Тема на истражување: „Тhe urban development in the eastern Mediterranean region during Late Antiquity“

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

2008, Едукацијаипартиципацијаво изработката наГеографски Информациски Систем за археолошкиот локалитет Стоби, International Managment Group (IMG) и Управа за заштита на културното наследство - Скопје

2011, Геомагнетно скенирање на просторот на арх. лок. Стоби и неговата непосредна околина со проф. Феликс Тајхнер. Во Германскиот археолошкиот институт во Франкфурт и на Универзитетот во Хајделберг посетував обука за обработка и имплементирање на резултати од геомагнетни скенирања во ГИС, со употреба на програмите ArcGIS,ArcCatalog и ArcScene, Германски археолошки институт во Франкфурт

01.07 – 30.07.2017, Основни методи на археоботанички анализи – прибирање, флотирање, селектирање и анализа на примероци, Summer school of Archaeobotany „University of South Bohemia“, Faculty of Science;PSI Institute of Old Slavic Culture – Prilep

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

Странски јазици:

Англиски, Читање: 5, Пишување: 4, Говор: 4

Српски, Читање: 5 ,Пишување: 3, Говор: 3

Хрватски, Читање: 5 , Пишување: 3, Говор: 3

Бугарски, Читање: 5 , Пишување: 3, Говор: 3

Руски, Читање: 3 , Пишување: 2, Говор: 2