д-р Владимир Караџоски – научен советник

Учество во и реализирани Проекти
 
 
 
 
Кратка Биографија
 
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 
Име и презиме: Владимир  Караџоски
датум и место на раѓање: 18.10.1958, Прилеп 

адреса:

Самоилова 7/2-16в Прилеп
моб.: 070 490 394
е-маил: vladimir.karadzoski@isk.edu.mk
 

ОБРАЗОВАНИЕ
 
год.на започнување и завршување: 1984
стекнат степен Дипломиран професор по историја
институција “Филозофско-историски факултет”, на наставно научната студиска група за Историја на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје
тема  
год.на започнување и завршување: 15.07.1999
стекнат степен Магистер 
институција Институт за социолошки и политичко - правни истражувања во Скопје
тема „Влијанието на традицијата врз социо - културниот живот на населението во руралната средина (студија на случај Прилепско)“
год.на започнување и завршување: 26.04.2005
стекнат степен Доктор по социолошки науки
институција Институт за социолошки и политичко - правни истражувања во Скопје
тема „Аграрната магија и нејзиното влијание врз традиционалната култура на селското население во Македонија“
 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

датум на избор /вработување работна позиција институција
1987 документатор ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
1990 стручен соработник ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
30.11.1995 помлад асистент ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
24.02.2000 асистент-истражувач ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
31.01.2006   научен соработник ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
29.09.2009    виш научен соработник ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
25.07.2012    научен советник ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
 
 
ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС
 
Шифра:  научно поле научно подрачје област на истражување
6.10 Хуманистички науки Етнологија и етногенеза  

 Етнологија на Македонија
 Духовна култура, рурална и  урбана култура,културна  антропологија,народна рел


6.01 Хуманистички науки Историски науки Национална историја на средниот век, Национална историја на XIX до 1918  година, Историја на Македонија
 
 
ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 
Година на зачленување Име на организација
2000 Друштвото за наука и уметност од Прилеп
1992 Етнолошко друштво на Македонија
1987 Друштвото на  историчарите на Р. Македонија
 
 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
 
Публикации
Монографии
Наслов: место на издавање издавач Година на издавање
Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014 Прилеп ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп 2014
Рајот и пеколот во македонската и албанската народна традиција (етнографски и фолклорни материјали) Прилеп Институт за старословенска култура-Прилеп 2009
Аграраната магија и нејзиното влијание врз традиционалната култура на селското население во Македонија Прилеп Ацко 06 2008
Триесет и пет години Друштво за наука и уметност-Прилеп Прилеп Друштво за наука и уметност-Прилеп 2008
Јозеф Обрембски - значаен истражувач на народната култура на Македонците Скопје Матица Македонска  2006
Сто години од загинувањето на македонскиот учител и револуционер Тале Христов 1903-2003 Прилеп ДНУ-Прилеп 2003
Речник на народната Митологија на Македонците Прилеп - Скопје ИСК-ММ 2002
Јозеф Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече Прилеп - Скопје ИСК-ММ 2001
Народна митологија на Македонците Книга  2 Прилеп - Скопје Институт за старословенска култура-Матица Македонска 1998
Народна митологија на Македонците Книга 1 Прилеп - Скопје Институт за старословенска култура-Матица Македонска 1998
Народна демонологија на Македонците Прилеп - Скопје Институт за старословенска култура-Матица Македонска 1995

 

Секција во монографија
Наслов на монографија уредник наслов на поглавје Место на издавање издавач Год. на издавање
Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014 Д-р Владимир Караџоски Прилеп за време на национално - револуционерниот период Прилеп ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп
2014
Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014 Д-р Владимир Караџоски Прилеп од Балканските до Првата светска војна Прилеп ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп 2014
Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014
Д-р Владимир Караџоски
Облековната кутура во Прилеп Прилеп ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп 2014
Прилеп - Милениумско пулсирање 1014 – 2014 Д-р Владимир Караџоски Исхраната во Прилеп Прилеп ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп 2014

 

Трудови во научни и стручни списанија
Наслов на трудот: Назив на списанието  Година на издавање  пагинација
Велигденското празнување во Македонски Брод Slowianskie teksty kultury, Samokovske kontuacje II 2015  53-62
Детските и младешки игри како дел од културното наследство во Македонија Балканскиот фолклор како интеркултутен код II 2015  343-352
Prospects and opportunities on the development of the rural tourism in Macedonia Културно наследство, медиуми и туризам 2015
252-258
Health and disease - integral part of macedonian folk dances Horizons, international scientific journal Series A, Social Sciences and Humanities 2014  93-102
Св. Ѓорѓи во македонската народна традиција Obraz swietosci – Swietosc w obrazie 2014  173 – 180
Јозеф Обрембски за празничниот обреден комплекс во Порече 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски 2013 47-57
Забраните забележани од Јозеф Обрембски во Порече и нивните улоги Tabu, w oku szeroko otwartym  2012 121-127
Обичаите и верувањата поврзани со раѓањето на детето во македонската рурална средина Balkanski folklor jako kod interkulturowy, Tom I 2011 269-279
Посмртниот обреден комплекс во традиционалната  македонска  рурална средина Балканославика 2010 37-39
Socio-Political, Religious, and Economic Reasons for Macedonians’ Movements to Turkey  Migration in, from, and to Southeastern Europe,  Part 1; Historical and Cultural Aspects 2010 121-127
The confessional diversities: advantage or disadvantage for the integration of the Western Balkans in the European Union (коафтор Младен Караџоски) Balcanica Posnaniensia, Acta et studia XVII 2010 239 - 248
The Appearance and the Development of the hesychasm (The Conflict between Palamas and Barlaam) Swieta Gora Athos, Europa w kulturze Athosu, Collegium Europaeum Gnesnense 2009  36 - 44
On some relations between pseudo-canonical text and Macedonian folklore Biblija Slavorum Apocryphorum Novum Tastamentum 2009 283 - 292
Некои согледувања на трансмисијата на културата кај македонското семејство l Хоризонти  2008  351 - 360
Миграционите процеси во Пелагонија и во Мариово (XIX и XX век) 
Историја, историографија и настава по историја
2007  317-328
The  folk  religion  of  the  Macedonian people Poludniowoslowianskie Zeszyty Naukowe", 3 2007  
Обремски за аграрно-магиските обреди во селската заедница на Порече Македонско - полски врски 2007 63-82
Македонското иселеништво во Р. Хрватска, неговите организации и нивната дејност Списание  на трудови на ДНУ- Прилеп 2006/2007 333-344
Кумството во Македонија како социјално-структурен облик Научно списание, Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола 2006 315-319
Скутините во Прилепскиот крај (коафтор Пеце Чагороски) Културно наследство, 30-31 2006
Промената на традиционалниот систем на семејни односи, неговите вредности и норми во руралната прилепска средина Зборник на ДНУ-Прилеп, Том.21 2005 17-29
Прилог кон проучувувањето на поновата историја на Прилеп  Зборник на ДНУ-Прилеп бр.7 2003
Прилог кон проучувањето на средновековната историја на Прилеп и Прилепско, II дел Балканославика бр. 13-15 1997 103-114
Прилог кон проучувањето на средновековната историја на Прилеп и Прилепско, I дел Балканославика бр.16-18 1996 113-127
Занаетчиството во Прилеп некогаш и сега Етнолог 4-5 сега 1994 31-43
Прилеп и Прилепско во средниот век Зборник на трудови на Друштвото за наука и уметност -Прилеп, бр. 9 1991 210-211
Историски модел на заедничките дејства на индоевропејците и староседелците во прилепскиот крај (од III милениум п.н.е. до хелинистичкиот период)(коавтор  Соња Зоговиќ) Зборник на трудови на Друштвото за наука и уметност-Прилеп, бр.3 1990 201-211

 

Трудови во зборници од конференции
Наслов на трудот: Тема на конференцијата Место и датум на одржување Година на издавање пагинација
Партиципација и вклученост на граѓанското општество во донесувањето и спроведувањето на одлуките, со посебен осврт на процесот на европска интеграција на Република Македонија (коафтор со Младен Караџоски) Социо-културни аспекти на Евро интеграцијата Прилеп, 14-15 ноември 2008 2009 231-238
Социјалните фактори и последиците врз демографските процеси на селото во Мариово и Пелагонија Демографската транзиција и популационата политика во Република Македонија Битола, 28 јуни 2008 2009 101-108
Културата и транзицијата во македонското село Транзицијата во историјата и културата Скопје 2008 351-362
Културата  и културните промени на населението во руралните средини Руралниот простор во новите развојни услови Охрид 30.03-01.04.2006 2006
 
529-538
 
Дејноста на македонските спомагателни,социјално-културни и просветни друштва во САД и Канада
Иселеништвото од Македонија од појавата до денес
Струга од  20-22.11.2003
2004
 
77-82
 
Аграрната магија на Порече во делата на Јозеф Обрембски
70  години од истражувањето на Јозеф Обрембски во Порече, Р.Македонија
Самоков 14-16 Септември.2001
2002
 
85-99
 
Исцелителската мок на Говедаровиот Камен
Митски и демонски свет, култни места и објекти во духовната  и материјална култура
Сврљиг, 24-27 Август 2002
2001/2002 83-87
Колонизацијата во Прилеп и Прилепско во периодот од 1912 до 1941
Прилеп и Прилепско 1893-1918
Прилеп 1991
 
1998/1999
 
143-151
 
Револуционерната дејност на Никола Каранџулов
Илинденскиот период во Југозападна Македонија
Струга 1993
1998
 
171-176
 
Прилог кон библиографијата на Кузман Јосифоски-Питу
Кузман Јосифоски-Питу, време, живот, дело
Прилеп, 23-24 фебруари 1994
 
1995
 
523-528
 
Активноста на Тале Христов во револуционерното движење
Прилеп и Прилепско 1893-1918
Прилеп 1991
 
1991
157-166

 

Учество на конференции, симпозиуми, трибини, работилници и предавања
Тема на настанот Наслов на презентација организатор Место и датум на одржување
Меѓународна конференција по повод 35 години ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп „Провлекувањето“ - составен дел на народна медицинска пракса во МАКЕДОНИЈА Институт за старословенска култура-Прилеп, Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ Кратово, 9-11 Септември 2015
International Conference on Mythology and Folklore, 1st Edition The character of king Marko in macedonian folklore Faculty of Foreign Languages and Literatures from the University of Bucharest Bucharest, 8 – 9 March 2014
2nd International Scientific Conference on Cultural Heritage, Tourism and Media  Prospects and opportunities on the development of the rural tourism in Macedonia  Institute for Socio-cultural Anthropology of Macedonia
 
Ohrid,17-18 January 2013
 
Obraz Świętości – Świętość w Obrazie Св. Ѓорѓи во македонската народна традиција Instytut Filologii Slowiañskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaoraz Muzeum – Zamek Górków w Szamotuły
 
Szamotuly 9-10 Maj 2012
Балканскиот фолклор како интеркултурен код Детските и младешки игри како дел од културното наследство во Македонија Instytut filologii słowiańskiejУaminstytut folkloru im.Мarko Cepenkova w skopiu Познан, 28-30 март 2012
Големиот совет Ататурк  за култура, јазик, историја Животот на големиот војник, дипломат и политичар, соработник на Ататурк, Али Фети Окијар од Прилеп Истражувачки центар Ататурк (Атам – Анкара) и Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ – Скопје) Скопје-Битола, 17-22 Октомври 2011
Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија Велигденското празнување во Македонски Брод Институт за старословенска култура – Прилеп Р. Македонија, Институт за слoвенска филологија на универзитетот „Адам Мицкијевиќ„ -  Познањ, Р. Полска Самоков, 14-16. 09. 2011
Исламска цивилизација на Балканот Обредно-религискиот живот на муслиманското население од село Канатларци-Прилепско  IRCICA - МАНУ Скопје 13-17 Октомври 2010
30 години од основањето на Институтот за старословенска култура-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрeмбски Јозеф Обрембски за празничниот обреден комплекс во Порече Проф.д-р Танас Вражиновски,  Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за слoвенска филологија на универзитетот „Адам Мицкијевич„-Позњан Самоков, 15-17.09.2010
Migration in, from, Southeastern Europe:Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties Socio-Political, Religious, and Economic Reasons for Macedonians’ Movements to Turkey  Hacettepe University Culture and Congress Center
 
Анкара 20-24 Мај 2009
Biblija Slavorum Apokruphom II Novum Testamentum On some relations between pseudo-canonical text and Macedonian folkolre Katedrze Slawistyki  poludniowej Uniwersytet Lodzi Лоѓ, Р. Полска, 15-17 мај 2009
Балканскиот фолклор како интеркултурен код  Обичаите и верувањата поврзани со раѓањето на детето во македонската рурална средина Uniwersytet “Adam Mickievic”- Познан Познан (Обжицко) 11-13 Мај 2009
Социо-културни аспекти на Евро интеграцијата Партиципација и вклученост на граѓанското општество во донесувањето и спроведувањето на одлуките, со посебен осврт на процесот на европска интеграција на Република Македонија (коафтор со Младен Караџоски) ИСППИС, ИСК-Прилеп, и Здружение Мариовско-Мегленски средби Прилеп, 14-15 ноември 2008
Социјалните и духовни апекти на материјалната култура
 
Некои согледувања на трансмисијата на културата кај македонското семејство
Институт за етнологија и антропологија, ПМФ- Скопје, Универзитет “ Св. Кирил и Методија” - Скопје
 
Охрид 20-22 септември 2008
 
 
Holly Mount Athos in the culture of Europe, Europe culture of Athos On some relations between pseudo-canonical text and Macedonian folkolre Coleegium Europaeum, Univerzitet “Adam Mickievic”- Poznan Гнезно, 12-14.03.2008
Историја, историографија и настава по историја Миграционите процеси во Пелагонија и во Мариово (XIX и XX век) Сојуз на историчарите на Република Македонија 
Скопје, 21-23 ноември 2007 година
Biblia Slavorum Apocryphorum. Vetus Testamentum,
The folk religion of the macedonian people
 
Katedrę Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego
 
Република Полска, Лоѓ 19-21.10.2006
Руралниот развој во новите развојни услови Културата  и културните промени на населението во руралните средини Природно-математички факултет, Институт за географија при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”- Скопје Охрид 30.03-01.04.2006
Македонско - полска научна конференција од областа на историјата и културата
Обремски за аграрно магиските обреди во селската заедница на Порече ИНИ -Скопје и Институт за македонски јазик-Скопје Скопје од 28-29 ноември 2005 година
Иселеништвото од Македонија од појавата до денес, емиграцијата во Европските земји - социо-економски, историски, организациски и културни аспекти
Македонското иселеништво во Р. Хрватска, неговите организации и нивната дејност Агенција за иселеништво на Република Македонија Струга од  20-21.10.2005
Иселеништвото од Македонија од појавата до денес рганизации и нивната дејност Дејноста на македонските спомагатели, социјално - културни и просветни друштва во САД и Канада Агенција за иселеништво на Република Македонија Струга од  20-22.11.2003
Митски и демонски свет, култни места и објекти во духовната  и материјална култура Исцелителската моќ на Говедаровиот Камен Eтно-културолошка радионица-Сврљиг, Етнографски Иинститут САНУ-Београд Сврљиг, од 24 до 27 август 2002
Обичај и закон на Балканот Кумството во Македонија како социјално-структурен облик Универзитет на Југозападна европа во Благоевград
Банско, Р. Бугарија, од  26-28 фебруари 2002
70 години од истражувањето на Јозеф Обрембски во Порече Аграрната магија на Порече во делата на Јозеф Обрембски Институт за старословенска култура  и СО на Самоков
Самоков, 14 до 16 септември 2001 
Кузман Јосифоски-Питу, време, живот, дело Прилог кон библиографијата на Кузман Јосифоски-Питу Институт за национална историја Скопје, Друштво за наука и уметност-Прилеп
Прилеп, 23-24 фебруари 1994 
Илинденскиот период во Југозападна Македонија Револуционерната дејност на Никола Каранџулов Друштво за наука и уметност-Струга
Струга, 1993   
Традиција и современост Занаетчиството во Прилеп некогаш и сега Здружение на етнолозите на Македонија
Тетово,1993 
 
Прилеп и Прилепско 1893-1918 Активноста на Тале Христов во револуционерното движење ДНУ-Прилеп, Општинска орхганизација на Сојуз на Борци -Прилеп
 
Прилеп, 1991

 

предавања
Тема на настанот Наслов на презентација организатор Место и датум на одржување
Интердисциплинарниот пристап кон културната историја - Предавање на Институтот за  словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ Познањ, Полска Машките обредни поворки застапени во зимскиот календар на народни празници во Македонија Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ 01.06-09.06 2014 Познањ
Предавање на Институтот за словенска филологија при Универтзитетот „Адам Мицкјевич“- Познањ Велигденските обичаи  во Македонски Брод Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ 16 мај  2013 Познањ
Предавање на Институтот за словенска филологија при Универтзитетот „Адам Мицкјевич“- Познањ Народните исцелители од Македонија Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ
 
16мај  2013 Познањ
 
Предавање на Институтот за словенска филологија при Универзитеот „Адам Мицкјевич“ - Познањ Народната медицина во Македонија Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ
 11мај  2012 Познањ
Предавање проследено со етно-филм на Институтот за словенска филологија при Универзитеот „Адам Мицкјевич“ - Познањ Лековитите својства на каменот во Македонија Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ 11мај  2012 Познањ
Предавање „100 години од загинувањето на познатиот прилепски и македонски револуционерен деец Пере Тошев“ Сто години од загинувањето на познатиот прилепски и македонски револуционерен деец Пере Тошев, неговиот живот и дело Локална самоуправа –Прилеп Септември 2012

 

 

Раководител на научно-истражувачки проекти
шифра наслов на проект Време на реализација
  Пеколот и рајот во македонската и албанската народна култра(од VI месец 2006 2004-2006
  Народната медицина кај Македонците (традиција и современост 2010-2012 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки проекти
шифра наслов на проект Време на реализација Раководител на проект Позиција во проект
  Карактеристики и специфичности на културата на Македонските Словени од доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката документација 1987-1991 Д-р Бошко Бабиќ
Стручен соработник
  Македонска народна митологија 1992-1998 Д-р Танас Вражиновски Стручен соработник
  Речник на митови и на народната култура на Македонците 1998-2000 Д-р Танас Вражиновски Стручен соработник

Јозеф Обрембски - еден од  најистакнатите странски истражувачи на народната култура на Македонците 2001-2004 Д-р Танас Вражиновски Стручен соработник

Улогата на мажот и жената во христијанската и муслиманската народна традиција во Македонија 2004-2006 Д-р Соња Ризоска Јовановскa Стручен соработник

80 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече 2012 - 2013 Д-р Каролина Бјеленин–Лесновска   Стручен соработник

Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и  етномузиколошки аспекти 2015 - 2016 проф. д-р Танас Вражиновски
Стручен соработник

 

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

 

менторства
Наслов на тема кандидат

Стекнат

универзитет Студиска програма година
Црквите, манастирите и светите места во Долни Дримкол Ристе Наумоски VII2 УКИМ   2011 

 

 

СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Раководител на проект
Наслов на проект Вид на проект Датум на реализација
„Кули“ Македонски Брод Национален 2015
„Курбан“ с. Витолиште, Мариово Национален 2013
„Велигденски кули“ во Македонски Брод Национален 2011
„Дуовден “ во Црешнево-Белица, општина Македонски Брод Национален 2011 

  

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

 

Учество во комисии и расправи
Назив на комисија или расправа Организатор Датум 
Комисија за издавачка дејност Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола    2006-2010        
Комисија за меѓународна соработка Универзитетт„Св.Климент Охридски“-Битола   2010-2012

 

 

член во управен или организационен одбор на институции или организации
Институција или организација позиција Време на извршување на должноста
ЈП Комуналец-Прилеп Надворешен член во Управен   1990-1992
Електро - машински училишен центар Ристе Ристески Ричко-Прилеп Надворешен член во Управен   1992 – 1994
ЈОУ Ордан Михајлоски Оцка-Прилеп Надворешен член во Управен   1994-1996
Друштво за наука и уметност-Прилеп Потпретседател и член на Претседателство 2004-2016
ЈНУ Институт за старословенска култура Член и Претседател на Советот на Институтот за старословенска култура Прилеп 2009-
Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола Член на Универзитетскиот Сенат  2012-

 

 

член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.
Назив организатор позиција датум 
30 години од основањето на Институтот за старословенска култура-прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски д-р Танас Вражиновски, ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп, Р. Македонија, Институт за славистика, универзитет „Адам Мицкјевич“, Познањ, Р. Полска

Член на меѓународниот одбор и негов секретар заедно со Звонко Димоски од Познањ - Р.Полска

15-17,09
2010  
Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп, Р. Македонија, Институт за славистика, универзитет „Адам Мицкјевич“ 

Претседател  на Организациониот меѓународен одбор на Симпозиумот

14-16.09 2011
75 години од загинувањето на Борка Талески и Лазо Филиповски ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп Член на Организациониот одбор 2012
Меѓународен карневал „Прочка“ - Прилеп „Здружение прилепски мечкари“ Локална самоуправа на Општина Прилеп Член на Организациониот одбор 2005- 2016

 

член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго
Назив на публикацијата издавач позиција година
Прилеп. Милениумско пулсирање. 1014-2014
Општина Прилеп, ДНУ-Прилеп Главен и одговорен уредник и член на Иницијативен одбор 2014
105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски Институт за старословенска култура-Прилеп,Институт за словенска филологија УАМ -Познањ Член на Редакциски одбор 2013
Балканославика бр.34-36 Институт за старословенска култура - Прилеп Член на Редакциски одбор 2009
Списание на трудови на ДНУ Друштво за наука и уметност -Прилеп Член на Редакциски одбор 2009
70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Македонија Институт за старословенска култура-Прилеп, Општина Самоков Секретар на редакција 2002

 

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ
Институција домаќин Тема на истражување Време на реализација
Етнографскиот Институт при САНУ во Белград, Р. Србија Народна медицина 17.11. -1.11.2011
Институтот за етнологија и фолклор со музеи при БАН –Софија-Р.Бугарија Народна медицина 12.12.-17.12.2011

  

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)
странски јазик читање пишување говор
англиски 12345 12345 12345
бугарски 12345 12345 12345
српско-хрватски 12345 12345 12345

 

 

 

  

Проекти

 

 

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

Средновековна археологија

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО ДО КРАЈОТ НА XIV ВЕК ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура - Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

Институт за материјална култура од Варшава, Полски конзерваторски заводи од Варшава, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, Институт за историја на уметноста со археологија при Филозофскиот факултет од Скопје, Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата од Скопје.

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Бошко Бабиќ, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура -  Прилеп

 

 

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Владимир Караџоски, стручен соработник, Институт за старословенска култура-Прилеп

12. Период на реализација:

од  1980

до 1990

 

Учество во проектот 1987 - 1990

 

13. Извори на финансирање:

Републичка заедница за научноистражувачки работи

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Фундаментален проект од областа на средновековната археологија, каде преку мултидисциплинарни, главно кабинетски истражувања беше направен обид да се проследи развитокот на материјалната култура во времето од VI/VII до XIV век на територијата на Република Македонија. При тоа, компаративно беа користени голем број синхрони наоди откриени на просторите од Балканскиот Полуостров, како и од источните западните и централните делови од Европа.

 

Референци за публикувани трудови произлезени од проектот:

 1. Прилог кон проучувањето на средновековната историја на Прилеп и Прилепско, II дел, Балканославика, бр. 13-15, Прилеп, 1997, 103-114;
 2. Прилог кон проучувањето на средновековната историја на Прилеп и Прилепско, I дел,  Балканославика, бр.16-18, Прилеп, 1996, 113-127;

 

                       

 

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

МАКЕДОНСКА НАРОДНА МИТОЛОГИЈА

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура - Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура - Прилеп

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институција:)

Љупчо Ристески, м-р, асистент истражувач, Институт за старословенска култура –Прилеп

Владимир Караџоски, помлад асистент, Институт за старословенска култура –Прилеп

Лола Симеска, документатор, Институт за старословенска култура –Прилеп

12. Период на реализација:

од  1992

до  1997

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Министерство за наука на Р. Македонија

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Научниот проект Македонска народна митологија имаше за цел да се откријат проблемите на генезата на митолошките претстави, нивното место и улогата во дадениот религиозен систем, како и општественото условување на нивниот развој, функционирање и исчезнување, односно да се согледа современата состојба во областа на митологијата. Предметот на истражување  беше еден од позначајните области на народната култура - митологијата, која содржи група на верувања, односно митолошки ликови и претстави и поврзани со нив разновидни магиско - религиозни практики кои на своевиден начин овозможија да го откриеме народниот светоглед на историско-стадијалниот развиток на македонскиот етнос и неговата духовна култура.

 

 

Клучни зборови:

Митологија, митолошки ликови, магиски, религиозни практики, духовна култура.

 

Референци за публикувани трудови произлезени од проектот:

 1. Народна демонологија на Македонците, Редактор: Танас Вражиновски, Соработници: Владимир Караџоски, Љупчо Ристески, Лола Симеска. Институт за старословенска култура - Матица македонска, Скопје-Прилеп 1995, 157 стр.
 2. Народна митологија на Македонците, Кн. I,Редактор: Танас Вражиновски, Соработници: Владимир Караџоски, Љупчо Ристески, Лола Симеска. Институт за старословенска култура - Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1998, 351 стр.
 3. Народна митологија на Македонците, Кн. II,Редактор: Танас Вражиновски, Соработници: Владимир Караџоски, Љупчо Ристески, Лола Симеска. Институт за старословенска култура - Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1998, 323 стр.

 

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура - Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура - Прилеп

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Соња Зоговиќ, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура –Прилеп

Владимир Караџоски, м-р, асистен –истражувач, Институт за старословенска култура –Прилеп

Соња Јовановска,  м-р, асистент –истражувач, Институт за старословенска култура –Прилеп

Билјана Ристовска – Јосифовска, м-р асистент – истражувач, Институт за старословенска култура –Прилеп

12. Период на реализација:

од  1998

до  2000

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Министерство за наука

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Овој проект претставува една завршна и заокружена целина која ги  опфаќа сите компоненти на митолошките, односно религиозно-христијанските  и фолклорните ликови и претстави на Македонците низ вековите. Во него се опфатени и историски ликови и настани кои нашле одраз во македонската народна култура и традиција. Во Речникот се застапени и собирачите и истражувачите, кои ја проучувале проблематиката на митологијата и на народната култура воопшто, како и други културни дејци: писатели, поети, уметници, кои во митологијата и фолклорот нашле своја инспирација.

 

Референци за публикувани трудови произлезени од проектот:

 1. Речник на народната митологија на Македонците, Редактор: Танас Вражиновски, Подготвија: Танас Вражиновски, Соња Зоговиќ, Владимир Караџоски, Соња Јовановска, Билјана Ристовска-Јосифовска, Институт за старословенска култура - Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2000, 471 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ - ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура - Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура - Прилеп

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Владимир Караџоски, м-р, асистен –истражувач, Институт за старословенска култура –Прилеп

Соња Јовановска-Ризоска,  м-р, асистент –истражувач, Институт за старословенска култура –Прилеп

12. Период на реализација:

од  2001

до  2003

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Министерство за образование и наука

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Јозеф Обрембски  е познат полски и американски етнолог и социолог, предавач и професор на повеќе универзитети во Полска и во Америка. Поддржан од еден од најпознатите, во меѓувоениот период, етнолози и социолози од Лондонскиот универзитет, професорот Бронислав Малиновски и К. Мошињски, Ј. Обрембски добил стипендија од фондацијата Рокфелер и во годините 1932-1933 престојувал на теренски истражувања во Македонија.  За македонската наука, посебно за етнологијата и фолклористиката, како и социологијата, овој проект беше од посебно значење. Покрај етнографскиот и фолклорниот материјал, тој собирал и материјали, меѓу другото, срзани и со проблематиката на етногенезата на Македонците. Ги набљудувал процесите на раѓањето на националната свест кај нив. Тој сметал дека Македонците се одделен народ, кој е подложен на српски, бугарски и грчки влијанија. Исто така, посебен интерес кај него предизвикал начинот на кој религијата, а особено магијата влијаеле врз создавањето на групната збиеност на традиционалната селска општественост. Бара релации меѓу обредните дејствувања и општествената структура на групата. Ја потврдува неусогласеноста помеѓу улогата на жената и на мажот во обредите и нивните позиции во световната структура на групата. Ги истражува мошне детално функциите на бајачките и маѓепсниците, како и магијата, воопшто.  Реализацијата на овој проект подразбираше: подготовка и публикации на теренските истражувања, етносоцилошки студии, како и албум од неговите фотографии собирани на терен во Македонија во времето 1932-1933 година. 

 

Референци за публикувани трудови произлезени од проектот:

1        Јозеф Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече, Кн. I, Редактор: Танас Вражиновски, Подготвија: Танас Вражиновски, Соња Јовановска, Владимир Караџоски, Институт за старословенска култура - Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001 471 стр. 232.

 1. Јозеф Обрембски, Етносоциолошки студии, Кн. II, Редакција и превод од полски јазикТанас ВражиновскиМатица Македонска, Скопје 2001, 278 стр. 
 2. Јозеф Обрембски, Етносоциолошки студии, Кн. III, Редакција и превод од полски јазикТанас Вражиновски, Соработник и превод од англиски јазик Лилјана Гушевска, Институт за старословенска култура - Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002, 148 стр.
 3. Јозеф Обрембски, Порече 1932-1933. Главен и одговорен уредник танас Вражиновски, Уредници Ана Енгелкинг, Џоел М. Халперн, Институт за старословенска култура - Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2003, 210 стр.
 4. Зборник, 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече, Р. Македонија, Меѓународен научен собир, Самоков, 14-16 септември 2001, Прилеп 
 5. Јозеф Обрембски-значаен истражувач на народната култура на Македонците, Подготвија: Танас Вражиновски, Владимир Караџоски и Соња Јовановска - Ризоска, Матица Македонска, Скопје 2006, 266 стр.
 6. Korespondencijata na i za Jozef Obembski - izvor za negovite istrazuvanja vo Makedonija i za sudbinata na negovata ostavina, Makedonija - Polska - Istoprija, jazik i kultura, (Prilozi od megunarodnata naucna konferencija odrzana vo Skopje na 14 noemvri 2008), Institut za nacionalna istorija, Skopje 2009, 99-110.

 

 

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

ПЕКОЛОТ И РАЈОТ ВО МАКЕДОНСКАТА И АЛБАНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура –Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура – Прилеп, до април 2006, Владимир Караџоски, д-р, научен соработник, од април 2006 до крајот на проектот. Институт за старословенска култура –Прилеп

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Владимир Караџоски, д-р, научен соработник, Институт за старословенска култура –Прилеп

Соња Јовановска-Ризоска,  д-р , научен соработник, Институт за старословенска култура –Прилеп

Проф. д-р Хамид Џафери, надворешен соработник, Факултет за Југоисточна Европа, Тетово-Штулов Универзитет

12. Период на реализација:

Од 2004  

До 2006

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Министерство за образование и наука

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Основната цел на проектот Пеколот и рајот во македонската и албанската народна култура беше  преку теренски и теоретски истражувања да се дојде до веродостојни и автентични материјали сврзани со народните погледи и народните верувања кај Македонците и Албанците за пеколот и рајот, тоа значи на припадници на две различни религии, за нивните разлики и сличности, за  народна филозофија, за времениот живот на човекот на земјата, односно за смислата на животот, кој според народните верувања, е во достигнувањето на бесмртноста. Според тоа, анализата на проектот е насочена да се претстави, не само народниот светоглед во однос на човековиот живот туку и влијанието на религискиот систем врз целокупното верување, мислење и однесување на луѓето на нашето културно милје. Бесмртноста осигурува безгрешен, чесен и благороден живот на земјата, кој води кон рајот, а во спротивност грешноста и нечесноста водат кон пеколот.

 

 

Клучни зборови:

 

 

Референци за публикувани трудови произлезени од проектот:

 

 

 1. Танас Вражиновски, Rajot i pekolot vo makedonskata narodna tradicija, Matica makedonska, Skopje 2008,  
 2. Владимир Караџоски, Рајот и пеколот во македонската и албанската народна традиција (етнографски и фолклорни материјали), Институт за старословенска култура-Прилеп, Прилеп  2009;

 

                   

 

 

Учество во/и реализирани проекти 

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

УЛОГАТА НА МАЖОТ И ЖЕНАТА ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСЛИМАНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура –Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Соња Ризоска-Јовановска, д-р, научен соработник, Институт за старословенска култура –Прилеп

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура –Прилеп

Владимир Караџоски, д-р, научен соработник, Институт за старословенска култура –Прилеп

 

12. Период на реализација:

од 2004

до 2006

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Министерство

за образование и наука

 

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ)

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институт за старословенска култура –Прилеп

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Владимир Караџоски, д-р, виш научен соработник, Институт за старословенска култура –Прилеп

 

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Ели Милошеска, д-р, научен соработник, Институт за старословенска култура - Прилеп

Јелена Андреевска, д-р, виш научен соработник, Институт за старословенска култура - Прилеп

Надворешен соработник-експерт, Танас Вражиновски, д-р, научен советник, пензионер

12. Период на реализација:

од  2009

до 2016

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Министерство за образование и наука

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Предмет на нашето истражување e една од позначајните области на народната култура кај Македонците, народната медицина, нејзината традиционална и современа пракса.
Здравјето за народот во Македонија не претставува само физичка благосостојба, туку и високо општествено самочувство кое произлегува од свеста за сопствената вредност и позитивните оценки на околината. Да се биде здрав и силен, тоа значи да се биде способен за секојдневен физичи и психички напор и работа. Тоа е амбицијата на секој човек во Македонија.
Целта на овој научно-истражувачки проект е да ги истражи, евидентира, проучи, анализира и претстави народните обичаи, верувања и традиционалните дејства поврзани со здравјето на луѓето и различните видови на заштита и лечење, а кои и денес егзистираат не само во селските, туку и во некои развиени урбани македонски средини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

80 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече

 

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Институтутот за етнологија и културна антропологија од универзитетот во Варшава, Р.Полска. 

 

 

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

-          Каролина Бјеленин–Лесновска,  д-р, Институт за етнологија и културна антропологија од универзитетот во Варшава, Р.Полска. 

 

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р, научен советник,

Владимир Караџоски, д-р, научен советник, Институт за старословенска култура –Прилеп

 

12. Период на реализација:

од  2012

до 2013

 

 

 

13. Извори на финансирање:

Полска

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Проектот има за цел  да направи една паралела како Порече изгледа по 80 години (1932-1933)  од истражувањето на Јозеф Обремски познат полски и американски етнолог и социолог. Етнографскиот и фолклорниот материјал  кој е собран при теренското истражување треба да ја покаже релацијата на тогашната и сегашната традиционалната селска Поречка заедница, на општествената структура на населението, на обредните, религиските и магиските дејствувања.

 

Формулар за учество и реализирани проекти на вработените во ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

 

1. Вид на проект:

1. национален

 

4. Научно подрачје:

1. Археологија

2. билатерален

2. Етнологија и етногенеза

3. меѓународен

3. Историја на уметноста

 

4. Историски науки

2. Дејност:

1. наставно-образовна

5. Наука за јазикот (лингвистика)

2. научно-истражувачка

3. стручно-уметничка

 

4. стручно-апликативна

5. Научна област

 

 

3. Вид на истражување:

1. фундаментално

 

2. применето

6. FRASCATI

класификација

 

3. развојно

 

7. Наслов на проектот:

Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и  етномузиколошки аспекти

Шифра:

 

 

 

8. Институција носител на проектот:

Македонска Академија на Науките и Уметностите и Бугарска Академија на Науките

 

9. Други меѓународни или домашни институции вклучени во реализација на проектот

 

 

10. Раководител/и на проектот:

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

Танас Вражиновски, д-р,проф. МАНУ, Скопје, Р. Македонија

Лозанка Пејчева,д-р, проф., ИЕФЕМ – Институт за етнологија и фолклористика со Етнографски музеј, Софија, Р.Бугарија

 

 

11. Стручни соработници и учесници:

 

(име, презиме, титула, звање, институтција:)

1.      Владимир Караџоски, д-р, проф., Институт за старословенска култура, Прилеп,

2.      Ели  Луческа, д-р, проф.,  Институт за старословенска култура, Прилеп

3.      Зоранчо Малинов, д-р, проф., Институт за фолклор "Марко Цепенков", Скопје,

4.      Весна Петреска, д-р, проф., Институт за фолклор "Марко Цепенков", Скопје,

5.      Родна Величковска, д-р, проф Институт за фолклор "Марко Цепенков", Скопје,

6.      Катерина Петровска - Кузманова, д-р, проф., Институт за фолклор "Марко Цепенков", Скопје,

7.      Владимр Боцев, д-р,доц., Музеј на Македонија, Етнолошки музеј, Скопје,

8.      Владимир Јаневски, м-р, доц.,  Унивезитет "Гоце Делчев", Штип,

9.      Горанчо Ангелов, м-р, Институт за фолклор "Марко Цепенков",Скопје,

10.  Велика Стојкова-Серафимовска, м-р, Институт за фолклор "Марко Цепенков", Скопје,

11.  Александра Кузман, м-р, Институт за фолклор "Марко Цепенков", Скопје,

 

12. Период на реализација:

од  2014

до 2016

 

 

 

АПСТРАКТ (краток опис на проектот до 300 зборови:)

 

Проектот претставува интердисциплинарно истражување од областа на хуманистиката, или поконкретно етнологијата (етномузикологија, етнокореологија, визуелна етнологија) и фолклористиката, со основна цел позадлабочено проучување на современите проекции на културните традиции во европска перспектива. Основниот предмет на истражување е насочен кон следниве подрачја:

 1. Современи празници во Република Македонија и Република Бугарија
 2. Фолкорни фестивали и собори во Република Македонија и Република Бугарија
 3. Манастири и свети места во Република Македонија и Република Бугарија
 4. Традиционални музички инструменти во Република Македонија и Република Бугарија
 5. Објавување на звукови архиви во Република Македонија и Република Бугарија.