д-р Марија Чичева-Алексиќ, виш научен соработник

Датум и место на раѓање: 22.09.1965, Скопје

Образование:

 • Додипломски студии: Институт за класични студии- Филозофски факултет, Скопје. Дипломска работа на тема: Финитните форми од типот  faxo-im, amasso-im во комедиите на Плаут, одбранета во јуни 1989
 • Постдипломски студии: Оддељење за класичне науке, Филозофски факултет  во Белград. Магистрески труд на тема Ч  прилог проучавању семантичких промена у лексици Новог завета одбранета во април, 1998.
 • Докторска дисертација на тема  Семантичкиот развој на клучните христијански термини одбранета на Филозофски факултет-Скопје, на Институт за класични студии во јуни, 2009 година.

Поле на научен интерес: лингвистика- историска семантика (проучување на историјата и развојот на значењето на зборот , првенствено во грчкиот јазик, и рефлексиите од дадените  семантички промени изразени во старословенскиот и црковнословенскиот ).

Проекти во Институтот:

 • Манастирските поменици како извор за  културната историја на Македонија (03.1993-02.1994)
 • Писмени споменици за средновековната култура на Македонија (1994-2006)
 • Старословенско-македонски речник (1997-1999)
 • Општеството и народната култура  на територијата на Македонија  во периодот од  XI до XIV век (2004-2006)
 • Лингвистичка анализа на кратките раскази и поуки од патериците  од век од XIV во Македонија (2004-2006)
 • Средновековната книжевна продукција на манастирскиот комплекс Трескавец кај Прилеп (тековен)

Проекти надвор од Институтот:

 • Црковната организација  во Македонија и движењето за возобновување на Охридската архиепископија од крајот на XVI, XVII  и почетокот  на  XVIII век .(Овој проект влегува во рамките на  макропроектот на МАНУ -  Русија и Македонија: взаемни врски во областа на политичкиот живот, историјата и културата )
 • Грчко-македонски речник, проект на Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет од Скопје (ноември 1999-2004)
 • Кониковско евангелие)(The Konikovo Gospel) Проектот  е реализиран од септември 2005 –септември 2008 година со членови од Филолошкиот факултет од Хелсинки и научен тим од Македонија  со членови од Филолошкиот факултет од Скопје, Институтот за македонски јазик  Крсте Мисирков и Институтот за старословенска култура –Прилеп.

Монографии:

 • The Konikovo Gospel (Konikovsko evangelie) BIBL..PATR. ALEX 268, (redaktori Jouko Lindsted, Qudmil Spasov, Juhani Nuoriluoto ), THE FINNISH SOCIETY OF SCIENSES AND LETTERS, HELSINKI 2008.
 • Теофраст, Характери, уводна студија, коментар на текстот, превод од старогрчки и белешки Марија Чичева-Алексиќ, Скопје, 2007.
 • Пролог бр.72,лингвисичка анализа (во коавторство со В.Десподова, Љ. Митревски и С. Новотни) Скопје ,2006.
 • Литоксу, Измешана нација (превод од средновековен грчки и коментар на манускриптите  за Монемвасиската хроника од кодексите на светогорските манастири Иверон и Кутлумусиу- Марија Чичева-Алексиќ), Скопје, 2005.
 • Хесиод- Теогонија (препев од старогрчки во хексаметар и лингвистички коментар на текстот, Марија Чичева-Алексиќ),Скопје, 2001.
 • Трескавчки еухологиум (во коавторство со В.Десподова, Е. Јачева-Улчар, Љ. Митревски  и С.Новотни), Прилеп, 2000.
 • Старословенско-македонски речник со грки паралели(во коавторство со В.Десподова, Е. Јачева-Улчар и С. Новотни) Скопје, 1999.

Научни трудови:

 • Предавање на грчките христијански термини со кои се означува поимот трпение во македонските црковнословенски текстови, Зборник на реферата на научната дискусија  на XXVII меѓународен семинар  за македонски јазик, литература  и култура, Скопје , 2006.
 • Христијанските термини во преводот на Новиот завет на аромански јазик, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум Власите на Балканот, Скопје, 2005
 • Од историјата на семантиката на девербативот pr'danie , Кирилометодиевистика 2, Скопје, 2004
 • Семантичките компоненти на  met£noia како христијански термин,  www. systasis.org.mk
 • Кон семантиката на глаголот k»russw во Новиот завет и неговите преводни еквиваленти  во старословенскиот и латинскиот,  Balcanoslavica 30-31,Прилеп, 2002
 • Можностите на современиот македонски јазик  за преведување  литературни дела од класичните јазици- начин на преведување на  сложените придавки  во неколку трагедии од Еврипид, Зборник од Научниот собир  во чест на Б. Корубин  одржан во февруари, 1999 година во оганизација на ИМЈ, Скопје, 2000.  
 • За позајменото значење на глаголот обрати  и именката  обраќање во преводот на Светото писмо, Литературен збор 34, Скопје 1998.
 • Христијанството и јазикот ,  Lettre Internationalle3, Институт  Отворено општество, Скопје, 1996.

Научни конференции:

 • Metafore iz grčkog jezika kao prevodni model u nekim ckrvenoslovenskim rukopisima,  (XIV Međunarodni znanstveni skup slavista, Opatija 22.06-25.06 2009)
 • The Significance of the Translation of the Konikovo Gospel for the  Macedonian Cultural History (во коавторство со проф.д-р Љ. Спасов, учество во тематски блок  на XIV Меѓународен славистички конгрес , одржан во Охрид, 10-16 септември , 2008 година)
 • За потеклото, значењето и адаптацијата на еден христијански термин  во европската културна лексика ( учество на Меѓународниот научен собир  Антиката и европската наука, организиран  од Филозофскиот факултет во Скопје по повод љубилејот  60 години Институт за класични студии, Скопје 2006)
 • Концептуални варијации на определени термини со нивното преминување од една сфера на говорот во друга ( учество на  Научниот меѓународен симпозиум Транзициите во историјата и културата, одржан во Скопје 2006 год, а во организација  на Институтот за Национална историја- Скопје и Етнографскиот институт со музеи при БАН-Софија.
 • Предавање на грчките христијански термини со кои се означува поимот трпение во македонските црковнословенски текстови,(учество на научната дискусија  на XXVII меѓународен семинар  за македонски јазик, литература  и култура, во Охрид 15.08.-17.08. 2005 год..
 • За предавањето на неколку грчки метафори во два превода на Светото писмо на аромански јазик ( учество на  Третиот меѓународен симпозиум Власите на Балаканот XVIII-XX  век, одржан во Штип, 3 и 4 ноември, 2005)