д-р Ели Луческа – научен советник
 
 
Кратка Биографија 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име: Ели

Презиме: Луческа (родена Милошеска)

Родена: 02. 05. 1970 г.

Место: Прилеп, Р. Македонија

Државјанство: Македонка

Телефон: + 389 (0) 48 412 715

e-mail: eli.lucheska@isk.edu.mk; eli.miloseska@yahoo.com

ОБРАЗОВАНИЕ

2008 - Доктор по историски науки (Историја на религиите и култовите во Македонија), Универзитет “Свв. Кирил и Методиј” - Скопје, Институт за национална историја. Наслов: Култот на христијанските светци во народната традиција на Македонците.

2001 - Магистер од областа на етнолошките науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” - Софија, Историски факултет, Катедра по Етнологија. Наслов: Света Богородица во Прилеп и Прилепско: култ и календар. 1993 - Дипломиран етнолог, Универзитет “Свв. Кирил и Методиј” - Скопје, Природно-математички факултет, Завод за етнологија. Наслов: Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово.

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

 • 2015 – научен советник во Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 2013 - до денес Директор на Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 2012 – Виш научен соработник во Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 2009 - 2013 - Директор на Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 2009 - Научен соработник во Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 2007 - Асистент - истражувач во Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 2002 - Асистент - истражувач во Институт за старословенска култура - Прилеп
 • 1996 - Помлад асистент - истражувач во Институт за старословенска култура - Прилеп

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ИДЕНТИТЕТ

Научно поле: Хуманистички науки

Научно подрачје: Етнологија и етногенеза; Историски науки

Област на истражување: Духовна култура, Историја на христијанската религија, Средновековна историја

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • 1997 Македонско етнолошко друштво
 • 2004 Друштво за наука и уметност - Прилеп
 • 2006 InASEA (International association of South-Eastern European Anthropology

1. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

А. ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ И РЕЦЕНЗИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО

1. НАУЧНИ МОНОГРАФИИ

 • 2010 Култот на христијанските светци во Македонија, Историја и традиција ИСК - Прилеп, Прилеп
 • 2009 Дете ѕвездалија. Народни приказни од Македонија, НВО Хоризонт-Кривогаштани, Кривогаштани
 • 2003 Традиционалната култура во општина Кривогаштани, НВО Хоризонт-Кривогаштани, Кривогаштани
 • 2002 Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век, Соња Зоговиќ, соработник Ели Милошеска, ИСК-Прилеп, Прилеп

2. ДЕЛ ОД НАУЧНИ МОНОГРАФИИ

 • 2017 Култот на свети Трифун во Македонија, Święty Tryfon w kulturze Słowian, red. Rafał Dymczyk, Poznań, 71-99.
 • 2015 Света Спасица од с. Вишни, Струшко, Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Ред. З. Димоски, Е. Луческа. Poznań-Прилеп 21-32.
 • 2012 Светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти. Во: Obraz świętości - świętość w obrazie, Red. I. Lis-Wielgosz-W. Jozwiak, P. Dziadul, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска, 255-267
 • 2012 Околу „Волчјите светци“.Tabu. W oku szeroko otwartym, red. N. Dlugosz, Poznań, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, 129-137.
 • 2011 Жената-мигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на семејниот и на календарскиот циклус. Balkanski folklor jako kod interkulturowy. I. Red. J. Rekas, Познањ: Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, 281-287.
 • 2009 Манастирот Трескавец со црквата Успение на света Богородица. Swieta Gora Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, Red. M. Kuczynska, Gniezno: Uniwersytet IM. Adam Mickiewicza, Collegium Europaeum Gnesnense, 264-274

3. ДЕЛ ОД СТРУЧНИ МОНОГРАФИИ

 • 2014 Божја слава во светителите. Прилеп, Милениумско пулсирање 1014-2014, Ур. В. Караџоски, Прилеп 348-353.
 • 2014 Духот на Проштени Поклади. Прилеп, Милениумско пулсирање 1014-2014, Ур. В. Караџоски, Прилеп, 354-359.

4. НАУЧНИ ТРУДОВИ

 • 2017 Светите бесребреници Кузман и Дамјан во Сандански. Kулт и календар. Во: Проекции на културните традиции: България – Македония. София: БАН, „Марин Дринов“, 134-145.
 • 2016 In search for the remains of st. Clement of Ohrid
 • 2015 По трагите на преданието „Манастир Свети Андонија во град Бер (Верга)“ запишано од Марко К. Цепенков – фолклорно-хагиолошки паралели. Во: Balcanoslavica 40-44. Прилеп 81-87. 2015 Wodzicka narracja Jozefa Obrębskiego I zarys projektu jej współczesnej aktualizacji (Коавтор Ј. Rękas). Во: Балканскиот фолклор како интеркултурен код II, уред. В. Петреска, Ј. Ренкас, Скопје-Познањ 25-41.
 • 2015 Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија. Во: Историја 50-51, ДИМ, Скопје
 • 2013„Стигнала ми се бела Марија“-помирувањето на христијанството и паганството. Во: 30 години од основањето на ЈНУ ИСК-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, ИСК; УАМ; Прилеп-Познањ, 145-154.
 • 2012 „Да дочека и замногу дос, дос, Да дарува свети Јован дос!“ - Водичарките од с. Беранци. Во: Етнолог 14. Скопје: Македонско етнолошко друштво, Институт за етнологија и антропологија-ПМФ, Скопје.
 • 2010 По трагите на паганските претстави во народниот лик на свети Тодор кај Македонците. Во: Хоризонти 6. Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, 489-496.
 • 2010 Како се градел култот на свети Ѓорѓи во народната традиција на Македонците. Во: Balcanoslavica 37-39. Прилеп: Институт за старословенска култура - Прилеп, 126-138.
 • 2010 Пелагониската Света Гора. Во: Материјали од Меѓународната конференција „Универзитетски истражувања и техники по етнологија и антропологија“, Одделение за Етнологија, Историски факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Софија, Р. Бугарија, 29-31 октомври
 • 2010 „Стигнала ми се бела Марија“ - помирувањето на христијанството и паганството. Во: Материјали од Меѓународниот научен симпозиум 30 години од одновањето на ИСК-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, 15-17 септември 2010 г., Самоков (печат).
 • 2010 Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија. Во: Материјали од Четвртиот меѓународен конгрес „Исламска цивилизација на Балканот“, 13-17 октомври 2010 г., МАНУ, Скопје.
 • 2009 „Свети Петар и Павле во народната традиција на Македонците“ - култ и календар. Во: Balcanoslavica 34-36. Прилеп: Институт за старословенска култура - Прилеп, 7-21.
 • 2009 Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците. Во: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура (Прилози од Меѓународната конференција: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, одржана во Охрид, 20-22 септември 2008 г.). Скопје: Институт за етнологија и антропологија-ПМФ, 303-309.
 • 2009 Култот на свети Димитрија во народната традиција на Македонците. Во: Списание на трудови на ДНУ, Том 24/25. Прилеп: Друштво за наука и уметност - Прилеп (во печат)
 • 2008 Громовникот и неговите камени или божји стрели: громот и молњата. Споредбена анализа кај јужнословенските народи. Во: Филолошки студии 6/2008. Скопје-Перм-Љубљана-Загреб: Internet: http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=60
 • 2008 Народниот култ на свети Атанас кај Македонците. Во: Хоризонти Година IV, број 4. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, 383-394.
 • 2008 Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани. Во: Транзициите во историјата и културата (Прилози од Меѓународната научна конференција: Транзициите во историјата и културата, одржана во Скопје, 30-31 октомври 2006 г.). Скопје: Институт за национална историја - Скопје, Етнографски институт со музеј - Софија, 363-367.
 • 2007 Mask Customs and Identity in the Region of South-Eastern Europe. Macedonia as a case-study. Во: Ethnologia Balcanica N.11. Berlin: LIT, 237-256.
 • 2007 Историско-етнографски белешки за с. Тушин, Мегленско. Во: Историја, историографија и настава по историја (Прилози од Меѓународната научна конференција: Историја, историографија и настава по историја, одржана во Скопје, 21-23 ноември 2007 г.). Скопје: Сојуз на историчарите на Република Македонија, 329-344.
 • 2007 Народните претстави за Свети Никола кај Македонците. Во: Научно списание Година III, број 3. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, 103-115
 • 2006/2007 Што ни открива народната песна Света Богородица и манастир Трескаец?. Во: Списание на трудови на ДНУ 22/23. Прилеп: Друштво за наука и уметност - Прилеп, 345-362 2006 Култот на света Петка во народната традиција на Македонците. Во: Научно списание Година II, број 2. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, 263-276
 • 2005 Култот на свети Јован Крстител во Македонија. Во: Научно списание година I, број 1. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, 5-13
 • 2004 Христијанската божја Мајка - водителка низ прилепските цркви и манастири. Во: Етнолог 10. Скопје: Македонско етнолошко друштво, 67-91
 • 2002 Богородичниот празнично-обреден циклус во Македонија. Во: BALCANOSLAVICA 30-31. Прилеп: Институт за старословенска култура - Прилеп, 55-71
 • 2000 Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско. Во: Етнолог 9. Скопје: Македонско етнолошко друштво, 276-283
 • 2000 Јајцето во космогонијата, верувањата, култот и магијата. Во: BALCANOSLAVICA 26-27. Прилеп: Институт за старословенска култура - Прилеп, 91-110
 • 1998 Стоилов Красимир, S Kolesnicata na sxlnceto iz rodopskata Sveta Gora, Во: BALCANOSLAVICA 25, Прилеп: Институт за старословенска култура- Прилеп, 267-270

Б. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНУВАЊА ВО ПРИМЕНА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ

1. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

 • 1. 2010-2012 Светите мошти на територијата на Македонија - историја и традиција. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за образование и наука на РМ
 • 2. 2010 Моштите на светителите на територијата на Р. Македонија. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ
 • 3. 2003-2005 Општеството и народната култура на територијата на Македонија од XI до крајот на XIV век. Позиција: соработник - истражувач под раководство на д-р Соња Зоговиќ, финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ
 • 4. 2000-2002 Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот од VI-XI век, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: соработник - истражувач под раководство на д-р Соња Зоговиќ. финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ
 • 5. 1996-1999 Облековната култура во Македонија од најрани историски периоди до крајот на XIX век. Позиција: соработник - истражувач под раководство на д-р Ѓорѓи Здравев. финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

2. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ

1.2016 Иванка-Иванденски празнувања во Ресен. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

2.2015 Етнолошка поставка во општина Кривогаштани „Спомени за навек“. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

3.2014 Водичарките од с. Беранци. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ Освен во рамките на ИСК - Прилеп д-р Ели Луческа работи и на други проекти во соработка со невладини организации, здруженија на граѓани и Локалната самоуправа - Прилеп, како во својство на главен истражувач, така и во својство на едукатор

1. 2012-2013 Women in network for innovation and entrepreneurship (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“) – стручен соработник под раководство на Мери Стојанова, финансиран од ИПА 2007-2013, Партнери од Р Македонија: Општина Ресен, ЗУР „Македонски ракотворби“ – Битола и ЗАТ „Љубојно“ – с. Љубојно; Партнери од Р Грција: Ергани Центар – Солун и Регион на Западна Македонија – Кожани

2. 06-12/2008 Под иста черга, организиран од НВО Хоризонт Кривогаштани, подржан од Швајцарската фондација. Позиција: проект-менаџер, главен истражувач, едукатор.

3. 2007 Варош - културна гордост, традиција. Ревитализација на комплекс Маркови Кули, организиран од НВО Форум за авангардна креативност, поддржан од Швајцарска Агенција за развој и соработка и Локална самоуправа - Прилеп. Позиција: главен истражувач.

4. 10-02/2006-2007 Прилепскиот карневал и младата популација, организиран и поддржан од Локална самоуправа - Прилеп и ЗГ Прилепски мечкари. Позиција: проект-менаџер, едукатор.

5. 02-06/2004 Културното наследство - заедничко дело на човекот и природата, организиран самостојно, поддржан од основните училишта во Прилеп и Кривогаштани. Позиција: проект - менаџер, едукатор.

6. 2002-2003 Културното наследство-прилог за иднината, организиран од НВО Хоризонт-Кривогаштани, поддржан од Институтот отворено општество - Македонија и Фондацијата Крал Бодуен - Белгија. Позиција: главен истражувач.

3. ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1.2015 Народните везови од општина Кривогаштани, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2.2014 Лазарките од Дримкол, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

3.2013 Лазарките од Струшко Поле, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

4.2012 Водици во с. Битуше, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

5.2012 Ѕвончарскиот занает во Битола, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

6.2011 Слава Голем Петок - Варош, Прилеп, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

7.2011 Василица, Џаламари - Бегниште, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

8.2011 Слава Св. Никола Летен/Талалеја - с. Крстец, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

9.2011 Водичарките од с. Беранци, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: раководител - главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

10.2011 Тодорица - с. Виничани, Институт за старословенска култура - Прилеп. Позиција: главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

3. УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СОБИРИ, СИМПОЗИУМИ

2017 Четврт меѓународен научен собир Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2017 Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп 25.2.2017, ИСК-Прилеп, ЛС-Прилеп.

2016 Милениумското зрачење на свети Климент Охридски, Скопје 28-29.10.2016, МАНУ

2016 Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, Скопје 27.9.2016, МАНУ, БАН, ИСК-Прилеп, ИФ.

2015 Трет меѓународен научен собир 35 години Институт за старословенска култура – Прилеп, Кратово, 9-11.09.2015, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2014 Етнотуризмот и етнолошкото културно наследство, МЕД, Скопје, 12-13.09.2014

2012 Obraz świętości - świętość w obrazie, 9-10 мај, Шамотули, Р. Полска, организиран од Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска

2012 Балканскиот фолклор како културен код 2, 28-30 март, "Uniwersytet Adam Mickievic"- Познањ, Р. Полска, организиран од Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска

2011 Втор меѓународен научен собир Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Самоков, 14-16 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2010 Меѓународна конференција Универзитетски предавања и техники по Етнологија и Антропологија, Софија, 29-31 октомври 2010 г., организиран од Одделение за Етнологија, Историски факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Софија, Р. Бугарија

2010 Четвртти меѓународен конгрес Исламската цивилизација на Балканот, Скопје, 13-17 октомври, организиран од МАНУ 2010 Научен симпозиум со меѓународен карактер Популаризација на етнолошкото културно наследство, 20-21 септември, Штип, организиран од Македонско етнолошко друштво

2010 Прв меѓународен научен собир 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура - Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Самоков, 15-17 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2009 Петта In ASEA конференција: Migration in, from, Southeastern Europe:Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties, Hacettepe University Culture and Congress Center, Анкара-Р.Турција, 20- 24 мај 2009

2009 Меѓународен научен собир: Балканскиот фолклор како интеркултурен код, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“;, Познањ (Обжицко), 11-13 мај, Р. Полска, организиран од Институтот за славистичка филологија при Универзитетот

2008 Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, Охрид, 20-22 септември, организирана од Институтот за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет - Скопје

2007 Историја, историографија и настава по историја, Скопје, 21-23 ноември, организирана од Сојуз на историчарите на Република Македонија

2006 Транзициите во историјата и културата, Скопје, 30-31 октомври, организирана од Институт за национална историја - Скопје и Етнографски институт со музеј - Софија

2006 Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe, одржана во Темишвар, Р. Романија, 24-27 мај, организирана од Интернационалната асоцијација на Југо-источната Европска антропологија (InASEA)

1997 Миграции на населението и етничките процеси во Западна Македонија, Радовиш, 11-12 декември, организирана од Македонското етнолошко друштво

4. УЧЕСТВО НА ЕТНОФЕСТИВАЛИ

2014 Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови Кратово, 03-05.10.2014 со филмот Лазарките од Струшко Поле

5. МЕНТОР

2011 Ментор на одбранета магистерска работа со наслов: Црквите, манастирте и светите места во Долни Дримкол, на ЈНУ Институт за национална историја, Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, кандидат Ристе Наумоски

2011 Член на комисија за одбрана на магистратура со наслов: Црквите, манастирте и светите места во Долни Дримкол, на ЈНУ Институт за национална историја, Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, кандидат Ристе Наумоски

6. ПРЕДАВАЊА

2013 – Еротските елементи во македонскиот фолклор, одржано предавање на 15 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

 

2013 – Лазарица во Струшко Поле, одржано предавање на 15 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2012 Водици во с. Битуше, одржано предавање на 11 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2012 - Водичарките од с. Беранци, одржано предавање на 11 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2012 - Обредите со маски во Македонија, одржано предавање на 11 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

7. РЕЦЕНЗЕНТ

2 научни трудови во Зборник на трудови, НУ Завод и Музеј - Битола

7 научни трудови во списанието Tabu. W oku szeroko otwartym, Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2012

4 научни трудови во списанието Познањски студии 2, Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2012

1 научен труд во списанието Хоризонти 6, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Битола, 2010

8. ЧЛЕН ВО ТЕЛА НА СТРУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2014 - 2016 член на рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата од 20.03.2014 до 20.03.2015 г. и од 20.03.2015 до 20.03.2016 Министерство за култура на РМ

2011 Член на Советот за заштита на духовното културно наследство при Министерството за култура на РМ

9. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СОБИРИ

2017 Претседател на Организациониот одбор на Четвртиот меѓународен научен собир Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2015 Претседател на Организациониот одбор на Третиот меѓународен научен собир 35 години Институт за старословенска култура- Прилеп, Кратово, 9-11.09.2015, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2011 Претседател на Организациониот одбор на Вториот меѓународен научен собир Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Самоков, 14-16 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

2010 Член на Организациониот одбор на Првиот меѓународен научен симпозиум 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура - Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Самоков, 15-17 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ - Познањ, Р. Полска

10. РЕДАКЦИСКИ ОДБОРИ

1. Проекции на културните традиции: България - Македония. София: БАН, „Марин Дринов“ 2017 - член на редакција

2. Balcanoslavica 34-36; 37-39; 40-44; 45 (том 1 и 2) - главен уредник и редактор

3. Милениумско пулсирање 1014-2014, Прилеп 2014 – член на редакција

4. Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II. Poznań-Прилеп 2015 - редакција

5. 30 години од основањето на ЈНУ ИСК-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, ИСК; УАМ; Прилеп-Познањ 2013-главен редактор

10. ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРАКТИЧНА РАБОТА

2011-2015 Горан Василески, студент на Етнокореологија при Ун. „Гоце Делчев“ - Штип, транскрибција и мелографирање на теренски материјали од проектот: Светите мошти на територијата на Македонија и Елаборатите за заштита на духовното културно наследство

2013-2015 Анита Ѓоргоска, дипломиран етнолог, Елаборатите за заштита на духовното културно наследство

2. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

1. 2005-2017 - Претседател на жири комисија во меѓународниот карневал „Прочка“ во Прилеп

2. 2016 - Изложба и каталог Иванки во Ресен автори д-р Ели Луческа, д-р Мери Стојанова

3.2016 - Каталог Прочка. Духот на проштени поклади, координатор С. Ристеска, Општина Прилеп

4.2015 – Изложба и каталог Спомени за навек во Кривогштани, автори д-р Ели Луческа, м-р Мери Стојанова

5. 2014 - Промотор на изложба Ѕвончари, автор м-р Мери Стојанова, Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Битола

6. 2014 – Аудио ЦД Водичарски песни од с. Беранци

7. 2014 - Етнодокументарен филм Добре ми дојде свети Јоване. Водичарките од с. Беранци

8. 2014 - Изложба Водици и Лазарица во Македонија - фотодокументација од теренски истражувања 2012-2014 во Ун. „Адам Мицјеквиќ“ Понањ, Р Полска, во коавторство со доц. д-р Јоанна Ренкас

9. 2014 - Учество на Меѓународниот фестивал на етнолошки документарни филмови Кратово, 03-05.10.2014 со филмот Лазарките од Струшко Поле

10. 2013 - Промотор на изложба Иванка, автор м-р Мери Стојанова, Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Битола

11. 2013 - Каталог Од традиција до современа апликација, IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013-(Партнери од Р Македонија: Општина Ресен, ЗУР „Македонски ракотворби“-Битола и ЗАТ „Љубојно“; - с. Љубојно; Партнери од Р Грција: Ергани Центар - Солун и Регион на Западна Македонија - Кожани)

12. 2013 - Прикажување на етно-филмот Лазарките од с. Ложани, Струшко Поле, на 15 мај, во рамките на студентските предавања во Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска

13.2012 - Прикажување на етно-филмот Така било и така ќе си остане - Прочка во Прилеп во „Денови на македонската култура“, одржани во периодот од 28-30 март, организирани од Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Р. Полска

14. 2012 - Прикажување на етно-филмот Вечниот василичарски пламен - Џаламарите од с. Бегнеште, Кавадаречко, на 11 мај, во рамките на студентските предавања во Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска

15. 2012 - Фото-етно изложба: Обредни прочкарски маски во Познањ, Р. Полска, автор Ели Луческа

16. 2012 - Фото-етно изложба: Обредни прочкарски маски во Катовице, Р. Полска, автор Ели Луческа

3. ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ И СПОСОБНОСТИ

1. 2016 11-15 мај, Capacity-building workshop entitled: "Implementing the Conveniotn for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage at the national level", Skopje, организирано од Министерство за култура на РМ, ИКТМ Македонија и Regional Centre for the Safeguarding of ICH in S-E Europe under the AUSPICES of UNESKO

2. 2009 17-18 септември, Обука за подготовка на проекти за прекугранична соработка, организирана од Cross Border Institution Building, во рамките на Програмата „The European Union`s CARDS Regional Programme“, компонента II, ИПА

3. 2004 17-19 декември, Обука за прибирање на финансиски средства, одржана во Крушево, организирана од Фондација Отворено општество - Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ - Македонија

4. 2004 14-15 февруари, Работилница за Основните концепти на родовата рамноправност, Женските права како дел од општите човекови права, Вклучување на жените во политичкиот и јавниот живот, одржана во Прилеп, организирана од Norwegian People`s Aid, ЕСЕ, СОЖМ, Антико, Македонско женско лоби

5. 2003 30-31 мај, 1 јуни, Обука за управување со проект и за односи со јавноста, одржана во Струга, организирана од Фондација Отворено општество - Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ - Македонија