Тврдината Маркови Кули - извештаи за работата на мисијата 1977-1983
Тврдината Маркови Кули - извештаи за работата на мисијата 1977-1983, Варшава 1985
Т. Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (VII-XIV век)
Т. Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (VII-XIV век), Битола 2003
Зборник посветен на Бошко Бабиќ, Прилеп 1976
Зборник посветен на Бошко Бабиќ, Прилеп 1976
Б. Бабиќ, Материјалната култура на Македонските словени
Б. Бабиќ, Материјалната култура на Македонските словени во светлината на археолошките истражувања во Прилеп, Прилог за историјата на културата на македонскиот народ, Прилеп 1986
Б. Бабиќ, Средновековното културно богатство на СР Македонија
Б. Бабиќ, Средновековното културно богатство на СР Македонија, Прилеп, 1974
Б. Алексова, Епископијата на Брегалница
Б. Алексова, Епископијата на Брегалница, ИСК-Прилеп, Прилеп 1989
Б. Алексова, Loca sanctorium Macedoniae
Б. Алексова, Loca sanctorium Macedoniae, Прилеп 1997