Добредојдовте во Јавната научна установа Институт за старословенска култура во Прилеп.

Културната историја на еден народ е основната цивилизациска придобивка за тој народ, но и за целокупното човештво. Република Македонија ја има таа привилегија да претставува богато наоѓалиште на достојни остатоци од сопствената материјална и духовна култура.

Ова милје на артефакти од историјата, археологијата, фреско-уметноста, обичаите и верувањата, пишаните оставини или, воопшто, средновековното културно-историско живеење на овие простори претставува основната спознајна и научноистражувачка дејност на Институтот за старословенска култура во Прилеп.

Вредноста на фактите и информациите кои ќе Ви ги стави на располагање Институтот, а кои се содржани во бројните монографски и периодични изданија, во богатото депо на археолошки наоди и фрагменти, во сочуваната документациска граѓа, оригиналната ракописна збирка, библиотеката,  сигурно ќе биде голем предизвик да ја посетите оваа комплексна научна институција, да отпочнете соработка со научните работници, а со тоа да се здобиете со значајни искуства  и податоци за сопствените истражувања.