Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија
Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, Т. IV-V, Прилеп 1988