Љ. С. Ристески, Посмртниот обреден комплекс во традициската култура на Мариово
Љ. С. Ристески, Посмртниот обреден комплекс во традициската култура на Мариово, Прилеп 1999
Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна демонологија на Македонците
Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна демонологија на Македонците, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1995
Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна митологија на Македонците
Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна митологија на Македонците, книга I и II, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1998
Ј. Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече
Ј. Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече, книга I, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001
Ј. Обрембски, Порече 1932-1933
Ј. Обрембски, Порече 1932-1933, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2003
Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии книга II
Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии, книга II, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001
Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии книга III
Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии, книга III, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002
T. Вражиновски, Македонски историски преданија
T. Вражиновски, Македонски историски преданија, ИСК-Прилеп, Матица Макдонска, Скопје-Прилеп, 1992
Речник на народната митологија на Македонците,
Речник на народната митологија на Македонците, Ред. Т. Вражиновски, Подг. Т. Вражиновски, С. Зоговиќ, В. Караџоски, С. Јовановска, Б. Рисотвска-Јосифовска, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопje