д-р Атанас Атанасоски - научен советник

Роден: 30. 01. 1961, Прилеп

Дипломирал и магистрирал на: Факултетот за ликовни уметности, Скопје.
  Доктор по историски науки, Универзитет “Свв. Кирил и Методиј” - Скопје, Институт за национална историја. Наслов: “Историско-уметничките аспекти на орнаменталните мотиви во yидното сликарство на спомениците во Пелагониската епархија од XII до XVII век”.

Научен интерес: Проучување на орнаментиката.

Учество во научноистражувачки проекти:

2009-2011, “Споменици на sидното сликарство од поствизантискиот период и времето на преродбата во Пелагониската епархија”, раководител на проектот д-р Никола Митревски.
2003-2005, “Споменици на фреско живописот на Преспанско-пелагониската епархија”, раководител на проектот д-р Никола Митревски.
1989-1991, “Мариово, Културно наследство”, раководител на проектот д-р П. Миљковиќ-Пепек.

Преглед на објавени и рецензирани трудови:

  • “Орнаменталната декорација во црквата Свети Никола, Топлички манастир”, Научно списание, година III, број 3. Битола. Универзитет Св. Климент Охридски –Битола 2008, 377-382.
  • “Зачуваните орнаментални мотиви во црквата Св. Атанас во Варош кај Прилеп”,  Научно списание, година III, број 3, Битола. Универзитет Св. Климент Охридски – Битола 2007, 117-123.
  • “За потеклото на орнаменталните мотиви од ѕидното сликарство на спомениците во Македонија”, Научно списание, година ИИ, број 2, Битола. Универзитет Св. Климент Охридски-Битола 2006, 253-262.