ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

име и презиме: Бошко Ангеловски

датум и место на раѓање: 03.03.1972 год., Скопје, Р. Македонија

е-маил: boshko.angelovski@isk.edu.mk

ОБРАЗОВАНИЕ

1991-1997, Дипломиран историчар на уметност со археологија, Институт за историја на уметност со археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје,Тема: „Хераклеја во доцната антика и раниот среден век“

1999-2007, Магистар по археолошки науки , Институт за историја на уметност со археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје ,Тема: „ Римско оружје од I-VI век и наодите од Р.Македонија “

2007-2010, Доктор по историски науки Институт за национална историја, Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје , Тема: „ Оружје во античкото кралство Македонија “

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

Април 2015 - Виш научен соработник, Институт за старословенска култура - Прилеп

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ, СТРАНСКИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2008, Член на Македонско археолошко научно друштво МАНД

Трудови во Научни и стручни списанија

„Прилог кон проучување на римските мечеви”, Гласник на ИНИ бр.52, 2008, Скопје

„Прилог кон проучување на македонското копје – сариса“, Македонско Наследство, бр. 34 - 35,2010, Скопје

„Воена тактика на античкото кралство Македонија и проблемот на употреба на сарисата“, Балканославика бр. 37-39,2010, Прилеп

„Развој на опсадната машинерија во античкото кралство Македонија“ Македонско Наследство, бр. 36 - 37,2010, Скопје

„Концептот на вечниот живот во источните пагански култови и рефлексиите врз христијанството“, Македонско Наследство, бр. 38 - 39,2011, Скопје

„Обид за Убикација на Средновековниот град Каваларион“ Македонско Наследство, бр. 38-39, 2011, Скопје

„Прилог кон проучување на оловните проектили и наодите од Цареви – Кули – Струмица“, Folia Arheologica Balcanica, br.II, Филозофски факултет - 2012, Скопје

„EDUCATIONAL AND PRESENTATIONAL ASPECTS AS ECONOMIC POTENTIAL OF ARCHEOLOGICAL HERITAGE“,Arheologija i Prirodne nauke, Vol.8, 2013, Arheoloski institut, Beograd

„Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби“, Folia Arheologica Balcanica, br.III, Филозофски факултет, 2015, Скопје

„Копја за бодење и фрлање и осврт на наодите од Самоиловата тврдина - Охрид и Исар - Марвинци“,Гласник на ИНИ - бр. 59, 2015, Скопје

„Нови аспекти за декоративните ленти на градните оклоп во скулптурата и претставите од I-VI век во Република Македонија“, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“,2015 Познањ

LATE ROMAN LAMELLAR CUIRASS FROM VINICKO KALE, Anticka Duklja, 2015, Podgorica

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ТИП НА ШЛЕМ ВО МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОКАЗИ УМЕТНИЧКИТЕ ПРЕТСТАВИ И ИКОНОГРАФИЈАТА НА МОНЕТИТЕ ОД IV - II ВЕК П.Н.Е., Балканославика 40-44, 2015, Прилеп

„Археолошки истражувања на локалитетот Дрма - Бадер“,Археолошки информатор бр.1,2017, Прилеп

LATE ANTIQUE RESIDENTIAL OBJECT FROM THE ARCHAEOLOGICAL SITE KALE-VINICA, Преглед на Институтот за историја и археологија – РИХА, 2018 Штип

АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ДРМА“ - БАДЕР И ПРОБЛЕМОТ НА УБИКАЦИЈА НА БАДЕРИЈАНА,Балканославика 74, 2018, Прилеп

Трудови во Зборници од конференции

„Граден оклоп и претставите на скулптурите од просторот на Р. Македонија од I – VI век.“ Тема: „30 години од основањето на Институтот за старословенска култура и 105 години од раѓењето на Јозеф Обремски,“, Самоков, Р.Македонија,2010

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

Историја на медицина, „Хируршки инструменти во римската епоха “,Организатор: Друштво за историја на медицина, 2003, Охрид, Р.Македонија

Историја на медицина, „Контрацепција и абортус во античкиот период“ Организатор: Друштво за историја на медицина, 2005, Струмица, Р.Македонија

Негување на македонската култура и традиција – зачувување на македонскиот идентитет, „Негување на македонската култура и традиција – зачувување на македонскиот идентитет“,Организатор: Министерство за култура,2010, Скопје, Р.Македонија

30 години од основање на Институтот за старословенска култура - Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обремски, „Граден оклоп и претставите на скулптурите од просторот на Р. Македонија од I – VI век“,Организатор: Институт за старословенска култура - Прилеп, 2010, Самоков,Р.Македонија

Археологија, „Прилог кон проучување на оловните проектили и наодите од Цареви – Кули – Струмица“,Организатор: Македонско археолошко научно друштво, 2010, Струмица,Р.Македонија

Византискиот религиски концепт и современието,„Концептот на вечниот живот во источните пагански култови и рефлексиите врз христијанството“,Организатор: Институт Евро Балкан, 2012, Скопје, Р.Македонија

Archaeological Heritage and its Role in Education, Presentation and Popularisation of Science, „EDUCATIONAL AND PRESENTATIONAL ASPECTS AS ECONOMIC POTENTIAL OF ARCHEOLOGICAL HERITAGE“,Организатор: Arheoloski institut, Beograd, 2012, Viminacium, Serbia

Археологија, „Копја за бодење и фрлање и осврт на наодите од Самоиловата тврдина - Охрид и Исар - Марвинци“,Организатор: МАНД, 2012, Дојран, Р.Македонија

Слика - мит - текст,„ Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби “,Организатор:ОНГЛ, 2014, Самоков, Р. Бугарија

Вера и култ, „АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ БАДЕР И ПОРБЛЕМОТ НА БАДЕРИЈАНА И ТАУРЕСИУМ“,Организатор: ОНГЛ, 2015, Самоков, Р. Бугарија

„1100 години од успението на св. Климент Охридски“,Археолошки истражувања на локалитетот Дрма-Бадер, с. Бадер,2016,Организатор: ОНГЛ, 2016, Самоков, Р. Бугарија

Митови Стереотипи Мистификации,„ Археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер, 2017 “Организатор: ОНГЛ, 2017, Самоков, Р. Бугарија

Процеси на Културна Интерференција,„АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ДРМА“ - БАДЕР И ПРОБЛЕМОТ НА УБИКАЦИЈА НА БАДЕРИЈАНА“,Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, 2017, Неготино, Р.Македонија

Раководител на научно-истражувачки проекти

06-07, 2016 - Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер

06-07, 2017 - Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер

06, 2018 - Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер

Учество во научно-истражувачки проекти

2014, Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер, Раководител на проект: Доц. д-р Антонио Јакимовски , Стручен консултант

2015, Ископувања на археолошкиот локалитет Конче, Радовиш, Раководител на проект: Проф. д-р Трајче Нацев, Стручен консултант

2015, Ископувања на археолошкиот локалитет Бонче, Прилеп, Раководител на проект: Доц. д-р Антонио Јакимовски, Стручен консултант

2017, Ископувања на археолошкиот локалитет Мустафино – Штип, Раководител на проект: Проф.д-р Трајче Нацев, Стручен консултант

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

Учество во студиски програми

Праисториска археологија, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2013/2014

Археологија на Блиски Исток, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2013/14

Профана и сакрална архитектура во антиката, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2014/15

Профана и сакрална архитектура во средниот век, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2015/16/17

Погребни форми и обичаи од праисторијата во РМ, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија,2015/16/17/18

Погребни форми и обичаи од праисторијата во РМ, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија,2015/16/17/18

Вооружување и оружје во антиката,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Студиска програма: Археологија, 2014/15/16/17/18

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

2017/18, Член на уредувачки одбор на Археолошки информатор, Издавач: ЈНУ „Институт за старословенска култура“ - Прилеп

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

Странски јазици:

Англиски, Читање: 4, Пишување: 4, Говор: 4