С. Зоговиќ, Етничките заедници во Македонија до крајот на раниот среден век
С. Зоговиќ, Етничките заедници во Македонија до крајот на раниот среден век, Прилеп 2001
М. Ангеловска-Панова, Богомилството во духовната култура на Македонија
М. Ангеловска-Панова, Богомилството во духовната култура на Македонија, ИСК- Прилеп, АЗ-БУКИ, Скопје-Прилеп 2004
 Б. Ристовска-Јосифовска, Кралството на Словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја
Б. Ристовска-Јосифовска, Кралството на Словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја, Прилеп-Скопје, 2001
С. Зоговиќ, Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век
С. Зоговиќ, Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век, Прилеп 2002