Н. Митревски, Студии за живописот од западна Македонија
Н. Митревски, Студии за живописот од западна Македонија, XV-XVIII век, Скопје 2009
Н. Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп
Н. Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 2001
Н. Митервски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во демирхисарско
Н. Митервски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во демирхисарско, Прилеп 2003
Д. Ќорнаков, Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот на XVIII и XIX век
Д. Ќорнаков, Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот на XVIII и XIX век, Прилеп 1986
Д. Ќорнаков, Резбарството во Македонија
Д. Ќорнаков, Резбарството во Македонија, Прилеп 1986
Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија
Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија, од средината на XV до крајот на XVIII, МАНУ, Скопје, 2009