С. Зоговиќ, Етничките заедници во Македонија до крајот на раниот среден век
S. Zogovic, Ethnic communities in Macedonia by the end of the early Middle Ages, Prilep2001
М. Ангеловска-Панова, Богомилството во духовната култура на Македонија
M. Angelovska-Panova Bogomilism in the spiritual culture of Macedonia ISK-Prilep, АЗ-БУКИ, Skopje-Prilep 2004
 Б. Ристовска-Јосифовска, Кралството на Словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја
B. Ristovska-Josifovska, The kingdom of Slavs from Mavro Orbini as a source of Macedonian medieval history, Prilep-Skopje, 2001
С. Зоговиќ, Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век
S. Zogovic, Society and folk culture of Macedonia in the early Middle Ages, Prilep 2002