Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија
Monuments of medieval and modern history of Macedonia, Т. IV-V, Prilep 1988
BALCANOSLAVICA
BALCANOSLAVICA, 1-35